Bộ phận Tổ chức cán bộ gồm 02 đồng chí:

     1. ĐC Nông Văn Vũ - PHT Trường THCS Yên Sơn, phụ trách công tác TCCB, lưu trữ hồ sơ, theo dõi nâng lương ...

     2. ĐC Đàm Kiều Trang - Chuyên viên, phụ trách công tác TCCB, y tế học đường, quyền trẻ em ...