Bộ phận kế toán gồm 03 đồng chí:

     1. ĐC Nông Thị Bài - Kế toán trưởng, phụ trách chi trả chế độ cấp Mầm non;

     2. ĐC Nguyễn Thị Thư - Kế toán, phụ trách chi trả chế độ cấp Tiểu học;

     3. ĐC Vương Thị Oanh - Kế toán, phụ trách chi trả chế độ cấp THCS.