Bộ phận Tiểu học có 02 đồng chí hỗ trợ chuyên môn:

     1. ĐC Phùng Thị Phương Thảo - GV Trường Tiểu học Ngọc Động, phụ trách chuyên môn, công tác đội;

     2. ĐC Hứa văn Lượng - PHT Trường PTDTBT Tiểu học Dẻ rào, phụ trách chuyên môn, PCGD Tiểu học, XMC.