Bộ phận Mầm non có 01 đồng chí hỗ trợ chuyên môn:

     1. ĐC Nông Thị Hương - PHT Trường Mầm non Lương Thông, phụ trách chuyên môn, PCGD cấp Mầm non.