Vì sự nghiệp phát triển giáo dục

Tuesday, 18/06/2019 - 14:54|
PHÒNG GD&ĐT THÔNG NÔNG - TẤT CẢ VÌ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC !
Ngày ban hành:
01/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/03/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/03/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Cơ  sở  giáo  dục  tổ  chức  thực  hiện  giáo  dục  kỹ  năng sống  và  hoạt  động
giáo dục ngoài giờ chính khoá phải được cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và
đào  tạo  xác  nhận  đăng  ký  hoạt  động  theo  mục  a)  và  mục  b)  khoản  1,  Điều  8 
Thông tư số 04

Ngày ban hành:
11/07/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/07/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/07/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/10/2017
Ngày hiệu lực:
20/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực